ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ A VADY ŘEČI, PLZEŇ, LAZARETNÍ 25

V Plzni 15.10.2012

 

DOPLŇKOVÉ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

oznamuji Vám, že na základě § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. v pozdějším znění, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla zřízena školská rada. Rada Plzeňského kraje dne 16.8.2005 vydala usnesení č. 850/05, ve kterém schvaluje řízení školských rad s účinností od 1.9. 2005 při školách zřizovaných Plzeňským krajem.

Z důvodu rezignace členky Školské rady zvolené ze zákonných zástupců žáků a odmítnutí funkce náhradníkem je nutné, aby ředitel školy zajistil v souladu s platným volebním řádem uskutečnění doplňkových voleb do školské rady.

Dle volebního řádu jsem jmenovala přípravný výbor pro volby do školské rady. Předsedkyní tohoto výboru je Mgr. Jiřina Palasová, učitelka IV. třídy.

Volby proběhnou v pátek 16.11.2012 v budově školy, kdy zároveň proběhnou třídní schůzky. Do 17.12. 2012 by se měla sejít zvolená školská rada naší školy na prvním zasedání. Volební řád je vyvěšen v budově školy.

Žádám o návrhy z řad rodičů. Kandidátka bude vyvěšena v budovách školy. Prosím o vyplnění vratného lístku.

 

Ing. Iva Šmrhová

ředitelka školy