Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25
Důvod a způsob založení Zřizovací listina vydaná Plzeňským krajem – schváleno usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 23/01 ze dne 29. května 2001 ve znění pozdějších dodatků.Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zněním § 33 až 35, § 36 až 56, § 111, § 116, § 117 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.Škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku Rozhodnutím MŠMT Praha č. j. MSMT-20179/2010-21Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 30100 Plzeň 1, IČO 70890366
Organizační struktura Statutární orgán – ředitelka školy 
Zástupce statutárního orgánu – zástupkyně ředitelky školy pro ZŠ
Zástupkyně ředitelky školy pro MŠ
Pedagogičtí pracovníci 
Ekonomický úsek 
Provozní pracovníci 
Seznam podřízených povinných subjektů Nejsou
Zřizované organizace Nejsou
Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25Lazaretní 1290/25312 00 Plzeň
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Lazaretní 1290/25312 00 Plzeň
Úřední hodiny pondělí – pátek                    7:00 – 14:00
Telefon  
Adresa internetové stránky www.zrak-plzen.cz
Adresa e-podatelny Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Datová schránka ID 5e7fdqz
Případné platby lze poukázat 5003201660/5500
49778200
DIČ CZ49778200
Seznamy hlavních dokumentů Zřizovací listinaOrganizační řád Výroční zprávy
Rozpočet Škola hospodaří s rozpočtem ve výši cca 56 mil. Kč. S rozpočtem školy pro daný rok je možné se seznámit v kanceláři vedoucí ekonomického úseku.
Žádosti o informace Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či elektronicky. 
Pověření pracovníci Pracovníci určení k poskytování informací podle § 5 zákona č. 105/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím:Ing. Iva Šmrhová, ředitelka školytel: 377 265 936, email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Mgr. Věra Krňoulová, zástupkyně ředitelky školy pro ZŠtel: 377 261 780, email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Mgr. Karla Kaprová, zástupkyně ředitelky školy pro MŠtel: 777 468 624, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Pracovnice pověřená přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení:Eva Černá, ekonomkatel: 377 261 780, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Příjem žádostí a dalších podání  
Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů  od: - odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), - odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) - sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace - viz výše
Formuláře Viz Směrnice pro poskytování informací
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací)
Předpisy 
Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Vydané právní předpisy Školní řád
Úhrady za poskytování informací Směrnice pro poskytování informací
Licenční smlouvy Uzavřená s MŠMT – viz výhradní licence
Výhradní licence Výhradní licence byla poskytnuta na autorská díla vytvořená v rámci projektu „Inovace výuky“, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3726 financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Výroční zprávy Výroční zprávy