Školní řád byl projednán s pracovníky ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, schválen pedagogickou radou na zahajovací poradě dne 29. 8. 2019 a odsouhlasen Školskou radou dne 29. 8. 2019.

Plné znění školního řádu 2019/2020